PODROBNÉ
INFORMACE O ANESTEZII
Co je to anestezie?

Nazýváme tak stav organismu, kdy je z určité tělesné oblasti vyřazen přenos veškerých podnětů včetně bolesti.

Na tomto webu se věnujeme pouze anestezii navozené léky tzv. farmakoanestezii.
Proč je jí zapotřebí?

Právě proto, že vyřazuje vedení a přenos bolestivých a nepříjemných podnětů z operované (vyšetřované) oblasti.
Jaké jsou její možnosti?

Podle rozsahu působení je nejjednodušeji rozdělujeme na celkovou a místní, což objasníme v následujícím textu:
Celková anestezie

Je stav vědomí navenek podobný spánku, kdy jsou účinkem celkově podaných léků (anestetik), vyřazeny veškeré podněty jdoucí do mozku. Z navozeného bezvědomí nelze pacienta probudit ani silnými bolestivými stimuly, a tento stav lékař anesteziolog udržuje po celou dobu operace .

V případě krátkých a nekomplikovaných výkonů postačí pouze jednorázové podání anestetika do žíly pacienta (nitrožilní anestezie). Nejčastěji je zavedena kanyla (plastová hadička) do žilky na ruce či nožičce, méně často a dle možností na jiné části těla.

Záleží na procedurách, typu operačního výkonu, možnostech a zvyklostech pracoviště. Někdy je úvod do anestezie dítěte zahájen vdechováním anestetika obličejovou maskou (inhalační úvod, inhalační anestezie) a kanylka zavedena následně.

V případě delších a obtížnějších operací se léky kombinují, podávají se průběžně a je nutné k bezpečnému zajištění pacienta použít i další anesteziologické pomůcky.

Vzhledem k tomu, že změna stavu vědomí a svalového napětí je v průběhu celkové anestezii provázena omezením průchodnosti dýchacích cest, zajišťuje anesteziolog dýchací cesty obličejovou maskou či rourkou. Pacientovi pomáhá s dýcháním dýchací přístroj, dokud účinek anestetik neodezní a neobnoví se patřičné ochranné reflexy, svalové napětí a dítě nezačne samostatně spontánně dýchat.
Pomůcky k zajištění dýchacích cest

dýchací obličejová maska

laryngeální maska

zajištění dýchacích cest pomocí rourky / tubusu, tzv. intubace

Laryngeální maska i rourka se zavádějí do dýchacích cest, až když pacient (Vaše dítě) spí, a po skončení anestezie se vytáhnou. V průběhu anestezie se jimi přivádí kyslík, plynná anestetika, a tyto pomůcky umožňují anesteziologovi použití dýchacího přístroje.
Místní anestezie

Vyřadí vjemy jen v určité části těla, nejčastěji vstříknutím léků (místních anestetik), v určité vzdálenosti od místa zákroku. Tyto léky blokují vedení v nervových vláknech - což způsobuje omezení vnímání bolesti v dané oblasti a většinou je přechodně omezena i pohybová schopnost znecitlivělé části těla.

Nervová blokáda se dá provádět buď jednorázově anebo ji lze prodloužit zavedením tenké umělohmotné hadičky / katetru do předem určené oblasti.

Pokračující bloky často využíváme k prevenci a léčbě akutní pooperační bolesti.

Velkou výhodou pro pacienta je kombinace celkové a regionální anestezie. V jejím průběhu je pacient stabilnější, ve většině případů lze významně snížit množství celkově podávaných anestetik a bezprostředně po zákroku se pacient budí bez toho, aniž by měl bolesti.
Nejčastější typy regionální anestezie pro dětský věk:


Periferní bloky

Podrobné informace o tzv. Periferních nervových blokádách pro Vás aktuálně připravujeme. Místní znecitlivění (tzv. infiltraci) operační rány provádí operatér.

Centrální bloky

Je možné je použít v kombinaci s celkovou anestezií, nejčastěji při zákrocích na trupu a dolních končetinách. Lokálních anestetikem mohou být dočasně blokovány nervy a celé nervové svazky, které vedou z míchy do operované oblasti.

U dětí se provádí v celkové anestezii před zahájením operačního výkonu v poloze na boku, u větších dětí pak v analgosedaci.
Rozdělujeme je následovně:


Epidurální anestezie

Epidurální anestezie s pomocí katetru: ve středu zad se jehlou prostrčí tenká umělohmotná hadička až do prostoru páteřního kanálu. Zavedeným katetrem pak lékař podá lokální (místní) anestetikum - lék,  který prostoupí epidurální oblastí. Neproniká do spinálního prostoru (viz obrázek), ale znecitliví procházející nervové kmeny vedoucí bolest. Tímto mechanismem zamezí pociťování bolesti v operační oblasti. Účinek nastupuje zpravidla do 15 minut a trvá, dokud nepřerušíme přívod podávaných léků.

Některé maminky tuto metodu znají z období porodu, kdy měly epidurální katetr zaveden k tzv. porodnické epidurální analgezii.

U dětí se provádí v celkové anestezii před zahájením operačního výkonu, v poloze na boku. Smysl i účinek této metody u dětí je stejný. Katetr lze ponechat zavedený a využívat jej několik dnů až týdnů, záleží v prvé řadě na potřebách pacienta, na způsobu jeho zajištění a zvyklostech pracoviště.Kaudální anestezie


Metoda regionální anestezie (místního znecitlivění), která je používána u dětí od novorozeneckého věku cca do 10 let věku.

V celkové  anestezii před vlastním operačním zákrokem anesteziolog vyhmatá patřičné body na kosti křížové a jejím přechodu v kostrč a umrtví chvost nervů, které procházejí páteřním kanálem v kosti křížové.

Oblasti použití:

Tato metoda je určená pro operace od pupku dolů, pro tyto výkony je vedení nervových vzruchů po určitou dobu (4-6h) spolehlivě přerušeno, například jako součást kombinované anestezie u plastiky tříselných kýl, urologických operací, zákroků na dolních končetinách v ortopedii, plastické chirurgii, atd.


Subarachnoidální (spinální) anestezie


Tato metoda znecitliví nervová vlákna přímo jdoucí z míchy a u dětí se používá jen zcela výjimečně. Lokální anestetikum se podá přímo do subarachnoidálního prostoru v oblasti dolní bederní páteře, kde již mícha není a správná poloha se určí pomocí přítomnosti mozkomíšního moku.
Sedace

Znamená stav sníženého vnímání různého stupně.

V dětské anestezii je s výhodou používán u vyšetřovacích metod tam, kde by pohyb pacienta znehodnotil výsledek vyšetření - tzn. magnetická rezonance, CT, komplikovanější RTG, ozařování ... a kde dítě nic nebolí.


Analgosedace

V tomto případě se zklidňující léky (sedativa) kombinují s léky proti bolesti (analgetiky).

Metoda je používána u endoskopických vyšetření trávicí trubice apod.

Pacient je v hlubokém útlumu vědomí, reaguje jen na silné podněty, v hlubší fázi může být ovlivněna průchodnost dýchacích cest a nastoupit i útlum dechu. Anesteziolog je po celou dobu analgosedace přítomen u pacienta a sleduje jeho životně důležité funkce
Monitorace pacienta

Znamená stálou kontrolu životně důležitých funkcí

Během anestezie lékař neustále kontroluje a vyhodnocuje  všechny životně důležité funkce organismu, tzn. tepovou frekvenci, krevní tlak, parametry dýchání a tělesnou teplotu.

Po ukončení zákroku zastaví anesteziolog přívod anestetik a pacient / Vaše dítě se postupně probudí jako z hlubokého spánku.

Z operačního sálu je převezeno na zotavovací pokoj, kde bude sledováno odborným personálem, dokud dostatečně neprocitne a dokud nebudou všechny orgánové funkce včetně vědomí stabilní.

Pravidelně bude dostávat léky od bolesti.

Pacienti po velkých zákrocích, event. s komplikujícími onemocněními jsou po operačním zákroku ošetřováni na jednotkách intenzivní péče.
Pooperační sledování pacienta

Zotavovací "dospávací" pokoj

Zajišťuje bezprostřední krátkodobou pooperační péči o pacienty po celkové i regionální anestezii.

Slouží k zotavení a stabilizaci celkového stavu pacientů, kteří nevyžadují po výkonu specializovanou péči na oborových jednotkách intenzivní péče, případně na lůžkovém resuscitačním oddělení.
Rizika anestezie

Obecně:

Žádný lékařský zákrok není zcela bez rizika!

Riziko spoluurčují druh a závažnost základního onemocnění, případná doprovodná onemocnění, věk, životní návyky a ostatní faktory.

Během narkózy či regionální anestezie se vyskytují závažné komplikace velmi zřídka, a to i u těžce nemocných pacientů a urgentních operací. Nepřetržitou kontrolou tělesných funkcí anesteziolog okamžitě rozpozná případné poruchy a včas zasáhne.

I přes maximální péči může přesto dojít ke komplikacím, které mohou ve vyjímečných případech ohrozit život pacienta.
Zvláštní vedlejší účinky a komplikace celkové anestezie

Po anestezii je zcela normální, že je dítě ještě nějakou dobu ospalé, zpomalené a cítí se unavené. Tento stav může podle druhu a délky anestezie,  použitých léků, typu operačního výkonu a celkové kondice přetrvávat i několik hodin po propuštění ze zotavovacího pokoje a není důvodem k obavám.


Specifickou zvláštností v dětském věku je tzv. postanestetické delirium
- pooperační zmatenost provázená psychomotorickým neklidem, poruchou vnímání a excitací dítěte nejčastěji po rychlém probuzení z inhalační anestezie. Nejúčinnější prevencí je dobře nastavená premedikace před zákrokem a postupné probouzení v klidném prostředí zotavovacího pokoje.


Příležitostně

Potíže s polykáním, ochraptělost a velmi zřídka poškození hlasivek v důsledku poranění hrtanu nebo průdušnice zavedením endotracheální kanyly. Tyto komplikace jsou přechodné a zpravidla nevyžadují žádné ošetření, samy odezní.

Při zajištění dýchacích cest intubací může dojít také k poškození zubů (záleží na jejich stavu).

Velmi zřídka

Poruchy srdce a cév, selhání dýchání a dramatický nárůst teploty u osob s genetickou predispozicí k těmto poruchám (svalová onemocnění, maligní hypertermie ), které jsou způsobeny použitými medikamenty. Tyto komplikace mohou vést bez léčení k poškození důležitých orgánů (mozku, ledvin) a vyžadují intenzivní léčbu.
Zvláštní vedlejší účinky a komplikace při metodách regionální anestezie

Pocit tepla, těžkosti nebo necitlivost v umrtveném místě. jedná se většinou o přechodné a krátkodobé jevy, které samy odezní a zpravidla nevyžadující žádné ošetření, mnohdy vyplývají z podstaty metody.

Velice vzácně

Krvácení v místě vpichu s tvorbou hematomu, poranění, poškození či infekce nervových kmenů, v nejkrajnějším případě si toto může vyžadovat operační revizi a následkem může být dočasné až trvalé poškození.
Všeobecné vedlejší účinky a komplikace

Příležitostně

Hematomy (modřiny) v místě vpichu kanyl, katetrů a v jejich okolí nebo nepříjemné pocity způsobené poraněním kožních nervů.

Tyto komplikace jsou neškodné a po určité době samy odezní anebo je lze dobře léčit.

Infekce v oblasti míst vpichu do pokožky a záněty napíchnuté žíly

Kožní poranění a poranění měkkých tkání

Nevolnost a zvracení zejména nebyl-li dodržen interval lačnění


Zřídka

alergické reakce
Před anestezií - svým chováním můžete značně přispět ke spolehlivému průběhu anestezie.
Nač je třeba si dávat pozor?

Jestliže lékař nenařídí jinak, může pacient sníst ještě 6 hodin (8h dle zvyklosti pracoviště) před anestezií lehké jídlo. Poté už nesmí nic jíst ani pít větší množství tekutin. Čirá tekutina (jako např. neperlivá voda, čaj, káva bez mléka!!) jsou dovoleny v malých množstvích ještě 2 hodiny před začátkem anestezie, pokud lékař nenařídí jinak.

Léky, které dítě pravidelně užívá , nevysazujte, vezměte s sebou do nemocnice a další užívání proberte s ošetřujícím lékařem. Nikdy se nevysazují léky předepsané alergologem pro kontrolu astmatu, dále léky normalizující funkci štítné žlázy, antiepileptika, léky pro kontrolu ADHD či jinou poruchu chování.
Premedikace

Premedikace je v užším slova smyslu farmakologická příprava pacienta na anestézii a operační výkon.

Dítěti jsou podávány léky, působící proti psychickému stresu před úvodem do anestezie.